นโยบายทางธุรกิจ

1.  นโยบายทางธุรกิจที่บริษัทกำหนด

1.1  บริษัท มอนิเตอริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

จดทะเบียนการค้าในประเทศไทย หมายเลขทะเบียน และหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม เลขที่ 0-10555-4111-52-1 สำนักงานตั้งอยู่ที่ 55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวง ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

1.2  เงื่อนไขต่อไปนี้จะใช้ในสัญญาขายสินค้า (ซึ่งหมายความถึงการให้บริการด้วย) โดย
บริษัท มอนิเตอริ่ง เทคโนโลยี จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) มีต่อผู้ซื้อที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อการดำเนินการใดๆ ที่มิได้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงนี้

1.3  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อตกลง และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ ตลอดจนการรับประกันการบริการของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.4  บริษัทฯ จะขายสินค้าตามคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อที่บริษัทฯ ตกลงจะประกอบธุรกิจด้วย

1.5  คำสั่งซื้อสินค้าที่บริษัทฯ ตอบรับ และปฏิเสธ ให้ถือว่าเป็นข้อเสนอที่กระทำโดยผู้ซื้อในอันที่จะซื้อสินค้าตามเงื่อนไขทั้งหมดนี้ และบริษัทฯ จะจำหน่ายสินค้าให้ตามจำนวนที่บริษัทฯ พึงจัดให้ได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในอันที่จะกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ก่อนที่บริษัทฯ จะตอบรับการสั่งซื้อนั้น

1.6  แม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ถือว่าแคตตาล็อก เวปไซต์ และสิ่งพิมพ์ทั้งหมดนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัญญาขายใดๆ และเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคภาพสีที่ปรากฏในแคตตาล็อก เวปไซต์ หรือสิ่งพิมพ์จึงถือเป็น เพียงการนำเสนอข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ซื้อเท่านั้น

1.7  ข้อบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหายหรือตัวอักษรพิมพ์ผิด ที่ปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบแจ้งราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลใดๆ ที่ออกโดยบริษัทฯ จะได้รับการแก้ไข โดยไม่ถือเป็นความผิดที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด

1.8  วันทำการ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ยกเว้นวันหยุดของธนาคาร วันหยุดราชการของประเทศไทย หรือวันหยุดของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

2.  การสั่งสินค้า รายละเอียดสินค้า

2.1  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอันเกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยโดยการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้า และในการส่งสินค้า แม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อได้สั่งมา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะส่งสินค้าที่มีรายละเอียด และคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อสั่ง โดยไม่ต้องแจ้งผู้ซื้อล่วงหน้า และเพื่อให้เหมาะสม กับลักษณะการบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งสินค้าที่ได้มาตรฐานของบริษัทฯ และผู้จำหน่าย บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าในปริมาณที่แตกต่างจากที่ได้สั่งซื้อ ทั้งนี้ โดยเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่เหมาะสม  ถ้าหากสินค้าไม่สามารถจัดหาได้เป็นการชั่วคราว บริษัทฯจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งหรือทำข้อตกลงใหม่เพื่อเสนอสินค้าคุณภาพเทียบเคียงกัน หรือจะเร่งจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุดทันทีที่สินค้ามาถึง

2.2  บริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจัดประเภทสินค้าที่จำหน่าย ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทได้ดังนี้

โดยทั่วไปสินค้าของบริษัทจะมีการเตรียมการจัดส่งนานกว่าปกติ เนื่องจากสินค้าเป็นสินค้านำเข้าจากผู้ผลิตโดยตรงและสั่งสินค้าตามออเดอร์ โดยจะใช้เวลาสั่งสินค้าประมาณ 7-10 วัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางรายการมีสินค้าคงคลังสามารถจัดส่งได้ภายใน 1-2 วันทำการ โดยลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่ Email: Sales@monitoringtechnology.co.th

( i)  สินค้าคงคลังบางส่วนประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ IoT, Smart Home และอุปกรณ์ IoT ที่เกี่ยวข้อง เช่น อแดปเตอร์ อุปกรณ์เสริม เช่น เคสสำหรับอุปกรณ์เฝ้าระวัง ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อ

( ii)  สินค้าคงคลังเพื่อประกอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือน ซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเซนเซอร์และRelay ต่างๆที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ในคลังสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อโดยตรง

2.3  สินค้าประเภทที่ไม่สามารถรับคืนได้   การยินยอมรับคืนสินค้าให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทฯที่สามารถรับคืนได้ หรือ เป็นสินค้าที่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ชำรุดเสียหาย ในขณะที่ส่งสินค้า

2.4  บริษัทฯ สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าทุกประเภทเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าได้ ทั้งนี้ก็ต่อเมื่อได้ กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในสัญญาของบริษัทฯ เท่านั้น

2.5  การจัดส่งสินค้า บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งผ่านขนส่งผ่านขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย หรือในบริเวณใกล้เคียงสามารถส่งด้วยขนส่งของบริษัทเอง

2.6  การยกเลิกสินค้า หลังจากทำการสั่งซื้อเรียบร้อยผ่านทางเว็บไซต์แล้ว หากลูกค้าต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงผ่านอีเมล์ Sales@monitoringtechnology.co.th หรือเบอร์ติดต่อทางหน้าเว็บไซต์

3. ราคา และการชำระเงิน

3.1  บริษัทฯ มีนโยบายดังนี้ กล่าวคือ บริษัทฯ จะเสนอราคาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ซื้อหากอยู่ใน สภาวการณ์ที่สามารถกระทำได้ และราคาที่ ระบุในเอกสารการขายของบริษัทฯ นับว่า เป็นราคาขายที่บริษัทฯ ได้ปรับให้เหมาะสม เท่าที่บริษัทฯ พึงกระทำได้ อนึ่ง จากสภาวการณ์ของตลาดอุปกรณ์เฝ้าระวังซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนั้น บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ในอันที่จะปรับราคาสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งแก่ผู้ซื้อล่วงหน้ายกเว้นกรณีที่ได้มีการกำหนดราคาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น นอกจากนี้ ราคาของสินค้าเป็นราคาที่กำหนดใช้ ณ วันส่งสินค้า และหากสามารถกระทำได้ บริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงราคาก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงราคาจริง

3.2  ราคาที่บริษัทฯ เสนอเป็นราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว

3.3  ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าทรัพย์สินนั้นยังมิได้ตกเป็นของผู้ซื้อก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากกำหนดเวลาชำระเงินถือเป็นสาระ สำคัญของสัญญา

3.4  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในอันที่จะอนุญาต ปฏิเสธเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกกำหนดเวลาการให้สินเชื่อชำระเงิน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าหากผู้ซื้อไม่ชำระเงินตาม กำหนดเวลาชำระเงินที่บริษัทฯ และผู้ซื้อได้ ตกลงกันไว้

3.5  ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่ขัดต่อสิทธิของบริษัทฯ   บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อได้ดังต่อไปนี้


( i)  ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินค้างชำระจนกว่าผู้ซื้อจะชำระเงินค้างชำระ จนครบ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ ของการคำนวณดอกเบี้ย เศษของเดือน คิดเป็นหนึ่งเดือน ทั้งนี้โดยเริ่มคิดค่าดอกเบี้ยทั้งก่อนและหลังศาลมีคำตัดสิน

4.  การจัดส่งสินค้า

4.1 หากมิได้ประสบปัญหาการจราจรติดขัดหรือสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อีกทั้งมิได้ขัดต่อข้อตกลง และ เงื่อนไขในสัญญานี้ บริษัทฯ จะจัดส่ง สินค้าดังนี้

4.1.1.1  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าประเภทอุปกรณ์เฝ้าระวังและอุปกรณ์อื่นๆของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในคลังสินค้า เพื่อจำหน่ายไปให้แก่ผู้ซื้อที่ได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยก่อน บริษัทฯและผู้ซื้อมีสิทธิที่จะกำหนดวันส่งสินค้าให้แตกต่างไปจากนี้ได้โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย

4.1.1.2  กรณีสินค้าที่สั่งซื้อไปมีอยู่ในคลังสินค้าไม่ว่าจะเกิดจากผู้ผลิต หรือ สาเหตุใดก็ตาม บริษัทฯ จะแจ้งกำหนดการส่งสินค้านั้นๆ ให้กับผู้ซื้อทราบโดยประมาณ แต่บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการจัดส่งล่าช้าใดๆ อันเกิดจากเหตุ ข้างต้น ได้ ทั้งนี้กำหนดการส่งสินค้าจะไม่นำมาเป็นสาระสำคัญในข้อตกลง ยกเว้นกรณีที่ได้มีการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนแล้ว

4.1.1.3  หากบริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ หรือเหตุอันเนื่องมาจาก ความผิดพลาดของผู้ซื้อ หรือผู้ผลิตบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.2  บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะทำการคิดค่าบริการค่าขนส่งแยกต่างหากสำหรับการส่งมอบที่ผู้ซื้อร้องขอให้จัดส่งในกรณีพิเศษ และบริษัทฯตกลงที่จะทำการส่งมอบตามเวลาที่ตกลงกัน

4.3  การรับคำสั่งซื้อ  ผู้ซื้อสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยทางเว็บไซต์ อีเมล์ โทรศัพท์และของบริษัทฯ โดยกำหนดชื่อสินค้า ลิงค์ไปยังสินค้าบนเว็บไซต์ หรือระบุข้อมูลต่างๆของสินค้าให้ครบถ้วนชัดเจน หากบริษัทฯได้รับใบสั่งซื้อหลังเวลา 18.00 น. ให้ถือว่าได้รับคำสั่งซื้อในวันถัดไปแทน

5. ความเสี่ยงและทรัพย์สิน

5.1 ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือต่อการสูญหายที่จะเกิดแก่สินค้าจะเป็นของผู้ซื้อ เมื่อสินค้าได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อแล้ว

5.2  แม้ว่าสินค้าจะได้ส่งให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงต่อสินค้าตลอดจนเงื่อนไขทั้งหมดนี้ อย่างไรก็ตาม กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังไม่ถือว่าเป็นของผู้ซื้อจนกว่าบริษัทฯ จะได้ รับชำระค่าสินค้าครบตามจำนวนและตาม กำหนดเวลาชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยจากผู้ซื้อ ตามที่ได้ตกลงไว้กับบริษัทฯ

5.3  บริษัทฯ มีสิทธ์ที่จะเรียกเก็บสินค้าคืนเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่กรรมสิทธิ์ในสินค้ายังมิได้ตก เป็นของผู้ซื้อ และผู้ซื้อจะต้องอนุญาตให้ บริษัทฯ พนักงานเจ้าหน้าที่และตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปยังบริเวณที่เก็บสินค้าเพื่อตรวจ หรือเข้าไป เพื่อนำสินค้ากลับคืน หากกรรมสิทธิ์ยังมิได้เป็นของผู้ซื้อ

5.4  ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะใช้สินค้าในธุรกิจจนกว่าจะได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้า

6. การรับประกัน การคืนสินค้าและความรับผิดชอบ

6.1 สินค้าประเภทอุปกรณ์เฝ้าระวังมีประกัน 1 ปี บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าให้หากพบว่ามีสินค้าเสียหายขณะขนส่งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆและหากจัดส่งสินค้าหรือแจ้งค่าสินค้าผิดซึ่งถือเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเป็นผู้ไปรับสินค้าคืน หรือคืนเงินให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่ผู้ซื้อได้รับสินค้าจากบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ซื้อ หากมีการฟ้องร้องทางกฎหมาย หรือบริษัทฯ ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อสัญญา ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความล่าช้าในการดำเนินการ หรือการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการใดๆ ให้ได้ เพราะมีสาเหตุอัน เนื่องมา จากภาระหน้าที่ของบริษัทฯ อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้า หากความล่าช้า หรือความล้มเหลวนั้นเกิดจากสาเหตุ ที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผล อันสมควร ข้อความต่อไปนี้ถือ เป็นสาเหตุที่ บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยมีเหตุผลอันสมควรทั้งนี้ โดยไม่ขัดกับเงื่อนไข และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดมาจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดมาจากการผิดพลาดร้ายแรงของอุปกรณ์หรือสถานที่นั้นๆ เช่นเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจนจนเกิดเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม วินาศภัย การระเบิด เป็นต้นโดยข้อตกลงทั่วไปที่กล่าวมาทั้งหมด

( i) เหตุสุดวิสัย สภาพการจราจรติดขัด สภาพ อากาศที่ไม่ดี การระเบิด น้ำท่วม พายุรุนแรง ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุ

( ii) สงคราม การก่อวินาศกรรม การจลาจล การก่อการกบฏ การก่อความไม่สงบใน บ้านเมือง การเรียกทรัพย์สินโดยรัฐ

( iii) พระราชบัญญัติ ข้อห้าม ข้อบังคับ เทศบัญญัติ คำสั่งห้าม หรือมาตรการของรัฐ รัฐสภา หรือเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น

( iv) ข้อบังคับว่าด้วยการนำเข้า หรือส่งออก การห้ามส่งสินค้าไปประเทศอื่น

( v) การหยุดงานประท้วง การพักงาน หรือ เหตุการณ์ในภาคอุตสาหกรรม หรือความ ขัดแย้งทางการค้า (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับลูกจ้างของบริษัทฯ หรือลูกจ้างของบุคคลที่สาม)

( vi) อุปสรรคในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ คนงาน พลังงาน ส่วนประกอบหรือเครื่องจักร

( vii) ภาวะขาดพลังงานไฟฟ้า หรือพาหนะ เสียหาย หรือเครื่องจักร หรือระบบ คอมพิวเตอร์ไม่ทำงาน

( viii) การออกข้อกำหนดเรื่องการหยุด ชะลอ และการจอดยานพาหนะ หรือข้อบังคับ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถส่งสินค้าได้ โดยสมเหตุผล

7. เรื่องทั่วไป

7.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย

ที่อยู่บริษัทฯ

บริษัท มอนิเตอริ่ง เทคโนโลยี จำกัด

55/307 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87

แขวง ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250